در هر ماه ۱۱ هزار افغانستانی در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی می‌دهند.

در هر ماه ۱۱ هزار افغانستانی در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی می‌دهند.