سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در نشست خبری خود گفت که ایران خیلی زود می‌بایست توضیحات فنی و کافی درباره ابهامات مورد نظر آژانس درباره وجود مواد هسته‌ای اعلام نشده را ارائه دهد….

سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در نشست خبری خود گفت که ایران خیلی زود می‌بایست توضیحات فنی و کافی درباره ابهامات مورد نظر آژانس درباره وجود مواد هسته‌ای اعلام نشده را ارائه دهد.