گروه طالبان از زنان عضو کادر بهداشت و درمان افغانستان خواست تا به محل کارشان بازگردند.

گروه طالبان از زنان عضو کادر بهداشت و درمان افغانستان خواست تا به محل کارشان بازگردند.