معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت، سوالاتی درباره توافق همکاری جدید میان آمریکا، انگلیس و استرالیا برای واشنگتن ارسال شده و برای لندن و کانبرا نیز ارسال خواهد شد….

معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت، سوالاتی درباره توافق همکاری جدید میان آمریکا، انگلیس و استرالیا برای واشنگتن ارسال شده و برای لندن و کانبرا نیز ارسال خواهد شد.