جمهوری اسلامی در سرمقاله خود خواهان تعقیب قضایی افرادی شد که تا پیش از دولت ابراهیم رئیسی مانع توافق احیای برجام شده بودند.

جمهوری اسلامی در سرمقاله خود خواهان تعقیب قضایی افرادی شد که تا پیش از دولت ابراهیم رئیسی مانع توافق احیای برجام شده بودند.