رئیس جمهور گفت: مردم رعایت پروتکل های بهداشتی را جدی بگیرند.

رئیس جمهور گفت: مردم رعایت پروتکل های بهداشتی را جدی بگیرند.