سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل تاکید کرد خلع سلاح هسته ای باید در دستور کار نظام بین المللی باقی بماند.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل تاکید کرد خلع سلاح هسته ای باید در دستور کار نظام بین المللی باقی بماند.