محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه با حضور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درخواست کرد تا قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به‌روز شود. وی گفت: اگر واقعا می‌خواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم یکی از راه‌های آن ارتقا‌ و به‌روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصا…

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه با حضور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درخواست کرد تا قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به‌روز شود. وی گفت: اگر واقعا می‌خواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم یکی از راه‌های آن ارتقا‌ و به‌روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی است.