معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران قرار است، روز پنجشنبه با مقامات وزارت امور خارجه انگلیس در لندن دیدار کند.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران قرار است، روز پنجشنبه با مقامات وزارت امور خارجه انگلیس در لندن دیدار کند.