تهران-ایرنا- اوکراین از ترکیه خواست کشتی باری ژیبک ژولی با پرچم روسیه را به اتهام حمل غلات از بردیانسک اوکراین توقیف کند.

تهران-ایرنا- اوکراین از ترکیه خواست کشتی باری ژیبک ژولی با پرچم روسیه را به اتهام حمل غلات از بردیانسک اوکراین توقیف کند.