علیرضا دبیر غیر از تقاضا برای کسب یکی از کرسی‌های هیات رییسه فیلا، همچنین پیشنهاد میزبانی ایران از جام‌های جهانی کشتی آزاد و فرنگی را به رئیس اتحادیه جهانی داد….

علیرضا دبیر غیر از تقاضا برای کسب یکی از کرسی‌های هیات رییسه فیلا، همچنین پیشنهاد میزبانی ایران از جام‌های جهانی کشتی آزاد و فرنگی را به رئیس اتحادیه جهانی داد.