در المپیاد کامپیوتر 357 دانش‌آموز از 90 کشور جهان شرکت کردند و تیم ایران توانست در مجموع نمرات جایگاه نهم این دوره را به خود اختصاص دهد.

در المپیاد کامپیوتر 357 دانش‌آموز از 90 کشور جهان شرکت کردند و تیم ایران توانست در مجموع نمرات جایگاه نهم این دوره را به خود اختصاص دهد.