نماد شرکت گروه مالی شهر در بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

نماد شرکت گروه مالی شهر در بورس اوراق بهادار تهران درج شد.