دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجمموع درآمد مالیاتی را ۱۱۲۲ درآمد نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد.میلیارد تومان پیش بینی کرد که دو برابر درآمد نفت است….

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجمموع درآمد مالیاتی را ۱۱۲۲ درآمد نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد.میلیارد تومان پیش بینی کرد که دو برابر درآمد نفت است.