هستی رضایی، قهرمان موتور کراس ایران، در مسابقات جهانی ترکیه به میدان خواهد رفت.

هستی رضایی، قهرمان موتور کراس ایران، در مسابقات جهانی ترکیه به میدان خواهد رفت.