دختر دهه هشتادی عضو شورای شهر استعفا کرد
دختر دهه هشتادی عضو شورای شهر استعفا کرد
شهریاریها - علیرضا نادعلی با اعلام خبر استعفای دختر عضو شورای شهر تهران که بعنوان مسول دفتر او فعال بود، گفت: از دو روز قبل بحث استعفای این فرد مطرح بود و نهایتا امروز این استعفا تقدیم رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر شد.
به گزارش شهریاریها ،سخنگوی شورای شهر تهران از استعفای دختر عضو شورای شهر تهران با توجه به حواشی فیش حقوقی اش خبر داد.علیرضا نادعلی در گفت وگو با ایسنا، با اعلام خبر استعفای دختر عضو شورای شهر تهران که بعنوان مسول دفتر او فعال بود، گفت: از دو روز قبل بحث استعفای این فرد مطرح بود و نهایتا امروز  این استعفا تقدیم رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر شد.وی با بیان اینکه عضو شورای شهر تهران خود را موظف به رعایت قانون تعارض منافع دیده است گفت: قانون فصل‌الخطاب است و به همین دلیل استعفای دختر این عضو شورای شهر پذیرفته شده است.