یک دختری افغان که ادعای آزار جنسی از سوی طالبان را مطرح کرده بود، اعتراف کرد که دروغ گفته است.

یک دختری افغان که ادعای آزار جنسی از سوی طالبان را مطرح کرده بود، اعتراف کرد که دروغ گفته است.