فیلم در دو، سه روز گذشته به اندازه کافی حاشیه درست کرده و عده ای حتی آن را شکست قانون حجاب در کشور دانسته اند. خبرهایی هم از برخورد قضایی با تعدادی از حاضران در این تجمع منتشر شده است….

فیلم در دو، سه روز گذشته به اندازه کافی حاشیه درست کرده و عده ای حتی آن را شکست قانون حجاب در کشور دانسته اند. خبرهایی هم از برخورد قضایی با تعدادی از حاضران در این تجمع منتشر شده است.