به تعدادیک جهانیم، اما به کیفیت زندگی فقط ۸ ثانیه حق دیدن شدن را داریم، همه چیز را رعایت می‌کنیم و باز منشوری هستیم. ما دختران سرزمین خورشید درگیر این شدیم که دیگران از ما می‌خواهند چه نمایشی ببینید یاید آنگونه رفتار کنیم….

به تعدادیک جهانیم، اما به کیفیت زندگی فقط ۸ ثانیه حق دیدن شدن را داریم، همه چیز را رعایت می‌کنیم و باز منشوری هستیم. ما دختران سرزمین خورشید درگیر این شدیم که دیگران از ما می‌خواهند چه نمایشی ببینید یاید آنگونه رفتار کنیم.