مصطفی الکاظمی و دبیر کل ناتو در حاشیه هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار کردند.

مصطفی الکاظمی و دبیر کل ناتو در حاشیه هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار کردند.