شمخانی در توییتی دیگر نوشت: هیچ نشانه‌ای از تَنَبُه متجاوز نبود و امروز هم رییس‌جمهور فاقد اختیار آمریکا، حاضر به ارائه تضمین نیست. در صورت عدم تغییر شرایط فعلی، نتیجه مذاکره از قبل روشن است. …

شمخانی در توییتی دیگر نوشت: هیچ نشانه‌ای از تَنَبُه متجاوز نبود و امروز هم رییس‌جمهور فاقد اختیار آمریکا، حاضر به ارائه تضمین نیست. در صورت عدم تغییر شرایط فعلی، نتیجه مذاکره از قبل روشن است.