اگر امر به معروف و نهی از منکر بخواهد جایگاه خود را پیدا کند باید در همه سازمان ها در همه نهادها در فرهنگ خانواده و در تعاملات مردمی ظهور و بروز پیدا کند. در این زمینه ما بسیار عقب هستیم….

اگر امر به معروف و نهی از منکر بخواهد جایگاه خود را پیدا کند باید در همه سازمان ها در همه نهادها در فرهنگ خانواده و در تعاملات مردمی ظهور و بروز پیدا کند. در این زمینه ما بسیار عقب هستیم.