امیر هوشنگ بیرشک: با توجه به افزایش قیمت روغن مقدار مصرف این محصول در صنف و صنعت و خانوار کاهش یابد.

امیر هوشنگ بیرشک: با توجه به افزایش قیمت روغن مقدار مصرف این محصول در صنف و صنعت و خانوار کاهش یابد.