وی کتاب‌های کودکان و همسران شهدا را از مهمترین کتب برشمرد و اظهار کرد: شهدا را با زبان کودکانه معرفی کنید و همچنین به توصیف شهدا از منظر همسران آنان بپردازید….

وی کتاب‌های کودکان و همسران شهدا را از مهمترین کتب برشمرد و اظهار کرد: شهدا را با زبان کودکانه معرفی کنید و همچنین به توصیف شهدا از منظر همسران آنان بپردازید.