داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در دور اول انتخابات باید حداقل ۲۰ درصد آرای صحیح را به دست آورند. کسب اکثریت نسبی به هر میزان، ملاک انتخاب داوطلبان در مرحله دوم انتخابات است….

داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در دور اول انتخابات باید حداقل ۲۰ درصد آرای صحیح را به دست آورند. کسب اکثریت نسبی به هر میزان، ملاک انتخاب داوطلبان در مرحله دوم انتخابات است.