کشتی ضعیف تانک روس‌ها مقابل نماینده بحرین حسرت ما ایرانی ها را به دنبال داشت.

کشتی ضعیف تانک روس‌ها مقابل نماینده بحرین حسرت ما ایرانی ها را به دنبال داشت.