شهر سمنان در جنوب رشته کوه‌های البرز و در ضلع شمالی دشت کویر قرار گرفته است. در این مطلب جدیدترین و کامل‌ترین نقشه سمنان برای دانلود قرار گرفته است….

شهر سمنان در جنوب رشته کوه‌های البرز و در ضلع شمالی دشت کویر قرار گرفته است. در این مطلب جدیدترین و کامل‌ترین نقشه سمنان برای دانلود قرار گرفته است.