لحظه اعطای دکترای افتخاری دانشگاه ملی تاجیکستان به رئیس جمهور ایران را ببینید.

لحظه اعطای دکترای افتخاری دانشگاه ملی تاجیکستان به رئیس جمهور ایران را ببینید.