نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهد که طعم یک فنجان چای باکیفیت ممکن است به ریشه‌های گیاه به ویژه میکروب‌هایی که در آنجا زندگی می‌کنند نیز بستگی داشته باشد….

نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهد که طعم یک فنجان چای باکیفیت ممکن است به ریشه‌های گیاه به ویژه میکروب‌هایی که در آنجا زندگی می‌کنند نیز بستگی داشته باشد.