معاون توسعه منابع سلامت دانشگاه آزاد خبر داد که واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه آزاد از روز ۲۰ شهریور آغاز می شود.

معاون توسعه منابع سلامت دانشگاه آزاد خبر داد که واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه آزاد از روز ۲۰ شهریور آغاز می شود.