داعش مسئولیت حمله روز گذشته به نیجریه که به جان باختن ۵ نفر منجر شد را بر عهده گرفت.

داعش مسئولیت حمله روز گذشته به نیجریه که به جان باختن ۵ نفر منجر شد را بر عهده گرفت.