کالین کاهل، معاون وزارت دفاع آمریکا در مسائل سیاسی هشدار داد که داعش خراسان می تواند ظرف شش ماه به ایالات متحده حمله کند.

کالین کاهل، معاون وزارت دفاع آمریکا در مسائل سیاسی هشدار داد که داعش خراسان می تواند ظرف شش ماه به ایالات متحده حمله کند.