چارلا در حمله شامپانزه‌ای به نام تراویس، دست‌ها و صورت خود را از دست داد.

چارلا در حمله شامپانزه‌ای به نام تراویس، دست‌ها و صورت خود را از دست داد.