الویس کامسوبا خرید جدید سپاهان گذشته خیلی سختی داشته است و اکنون انگیزه زیادی دارد تا با درخشش در ایران کمی از سختی گذشته را جبران کند.

الویس کامسوبا خرید جدید سپاهان گذشته خیلی سختی داشته است و اکنون انگیزه زیادی دارد تا با درخشش در ایران کمی از سختی گذشته را جبران کند.