«مسافر دمشق» داستان دوستانی است که در دمشق با هم آشنا شدند و زندگیشان به واسطه این سفر به هم گره خورد.

«مسافر دمشق» داستان دوستانی است که در دمشق با هم آشنا شدند و زندگیشان به واسطه این سفر به هم گره خورد.