فیلم سینمایی «آخرین کار درست» در واحد دوبلاژ سیما با گویندگی ۳۰ نفر از گویندگان گفتارفیلم دوبله شد.

فیلم سینمایی «آخرین کار درست» در واحد دوبلاژ سیما با گویندگی ۳۰ نفر از گویندگان گفتارفیلم دوبله شد.