داریوش فرضیایی در کارگاه آموزش بازیگری برای کودکان افغانستانی حضور یافت. اساتید این کارگاه‌ها از شاگردان استادان بنام تئاتر ایران هستند. ساحل مهتاب شاعر افغانستانی و مسئول میز افغانستان در سازمان اکو، دکتر مجتبی نوروزی رایزن ارشد فرهنگی سابق ایران در کابل و مجید سلطانی، مسئول موسسه شانه سرک از حاضرین در دیدار فرضیایی از […]

داریوش فرضیایی در کارگاه آموزش بازیگری برای کودکان افغانستانی حضور یافت.

اساتید این کارگاه‌ها از شاگردان استادان بنام تئاتر ایران هستند.
ساحل مهتاب شاعر افغانستانی و مسئول میز افغانستان در سازمان اکو، دکتر مجتبی نوروزی رایزن ارشد فرهنگی سابق ایران در کابل و مجید سلطانی، مسئول موسسه شانه سرک از حاضرین در دیدار فرضیایی از این کارگاه بودند.