سازمان جهانی بهداشت پروتکل انجام آزمایش بالینی روی داروهای گیاهی آفریقایی به عنوان درمان‌های بالقوه ویروس کرونا را تصویب کرد.

سازمان جهانی بهداشت پروتکل انجام آزمایش بالینی روی داروهای گیاهی آفریقایی به عنوان درمان‌های بالقوه ویروس کرونا را تصویب کرد.