مصرف زیاد داروی مسکن کدئین آسیب‌هایی مختلفی را به همراه دارد.

مصرف زیاد داروی مسکن کدئین آسیب‌هایی مختلفی را به همراه دارد.