حوادث رکنا: جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف83کیلو تریاک در عملیات مشترک پلیس استان های" قم" و "فارس"خبر داد.

حوادث رکنا: جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف83کیلو تریاک در عملیات مشترک پلیس استان های" قم" و "فارس"خبر داد.