خیابان شریعتی تبریز که در هسته مرکزی و تاریخی این کلانشهر آذربایجان شرقی قرار دارد، به پیاده‌راه تبدیل می‌شود.

خیابان شریعتی تبریز که در هسته مرکزی و تاریخی این کلانشهر آذربایجان شرقی قرار دارد، به پیاده‌راه تبدیل می‌شود.