شهاب زاهدی در پایان بازی پرسپولیس – النصر خوش و بش گرمی با کریس رونالدو داشت.

شهاب زاهدی در پایان بازی پرسپولیس – النصر خوش و بش گرمی با کریس رونالدو داشت.