در شرایط کنونی که کشور‌های عربی همچنان سیاست دشمنی با ایران در همراهی با آمریکا را در پیش گرفته اند، می‌توان از ظرفیت‎های دیگر استفاده کرد.

در شرایط کنونی که کشور‌های عربی همچنان سیاست دشمنی با ایران در همراهی با آمریکا را در پیش گرفته اند، می‌توان از ظرفیت‎های دیگر استفاده کرد.