سرمربی سابق تراکتور تبریز از اعضای تیم نساجی مازندران در ترکیه استقبال کرد.

سرمربی سابق تراکتور تبریز از اعضای تیم نساجی مازندران در ترکیه استقبال کرد.