وزارت خارجه عربستان از درج نام سه رهبر انصارالله توسط شورای امنیت در لیست تحریم استقبال کرد.

وزارت خارجه عربستان از درج نام سه رهبر انصارالله توسط شورای امنیت در لیست تحریم استقبال کرد.