اگر یک عدد سیب قبل از صبحانه بخورید می‌تواند برای بسیاری از امراض مفید باشد.

اگر یک عدد سیب قبل از صبحانه بخورید می‌تواند برای بسیاری از امراض مفید باشد.