در بخش میوه‌های دانه‌دار، در تابستان۱۴۰۰، متوسط قیمت سیب درختی ۷۸۵۷۹ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۵،۱ درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط قیمت انگور ۸۱۰۲۵ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۹،۱ درصد افزایش داشته است.

در بخش میوه‌های دانه‌دار، در تابستان۱۴۰۰، متوسط قیمت سیب درختی ۷۸۵۷۹ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۵،۱ درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط قیمت انگور ۸۱۰۲۵ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۹،۱ درصد افزایش داشته است.