ماجرای گروگان‌گیری در اردبیل با خودکشی گروگان‌گیر به پایان رسید.

ماجرای گروگان‌گیری در اردبیل با خودکشی گروگان‌گیر به پایان رسید.