تولید صنعتی ژاپن در ماه نوامبر رکورد زد و شواهد نشان می‌دهد قبل از اینکه سویه اُمیکرون در سراسر جهان گسترش یابد، تولیدات ژاپن در مسیر بهبودی و عبور از موانع زنجیره تامین بوده است….

تولید صنعتی ژاپن در ماه نوامبر رکورد زد و شواهد نشان می‌دهد قبل از اینکه سویه اُمیکرون در سراسر جهان گسترش یابد، تولیدات ژاپن در مسیر بهبودی و عبور از موانع زنجیره تامین بوده است.