یکی از چاشنی ها و ادویه هایی که امروزه در رستوران ها و غذاهای خانگی تا حد زیادی مورد استفاده قرار می گیرد پاپریکا دودی می باشد.

یکی از چاشنی ها و ادویه هایی که امروزه در رستوران ها و غذاهای خانگی تا حد زیادی مورد استفاده قرار می گیرد پاپریکا دودی می باشد.